AEA

 


Norme privind acordarea tichetelor de masă

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din data de 22 ianuarie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

Potrivit normelor, angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevăzuţi la art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, stabilesc împreună cu organizaţiile sindicale sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, contractarea achiziţionării tichetelor de masă cu una sau mai multe unităţi emitente, astfel cum sunt prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998.

Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale sau cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocaţiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie, care să prevadă:
– numărul salariaţilor din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum şi valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;
– numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaţilor;
– criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masă, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii.

Normele menționează clauzele pe care trebuie să le conțină contractul pentru achiziţionarea tichetelor de masă, încheiat între angajator şi unităţile emitente. În cazul angajatorilor care au calitatea de autorităţi contractante, în înţelesul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, la încheierea contractelor pentru achiziţionarea tichetelor de masă, se aplică în mod corespunzător prevederile acestui act normativ.

Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă pe suport hârtie, respectiv valoarea nominală a unui tichet de masă alimentată pe suport electronic nu poate depăşi valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998.
Tichetul de masă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.
Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator.

Tichetele de masă pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente de tichete de masă.

Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă să permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.

Salariaţii beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăşi numărul de zile lucrătoare.
Salariatul poate utiliza tichetele de masă pe baza actului de identitate sau, după caz, a legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, numai în unităţile de alimentaţie publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă.


sursa: www.juridice.ro