AEA

 


Contract individual de munca model 2014. Ce elemente obligatorii trebuie sa contina CIM?

Codul Muncii obliga angajatorii sa incheie contracte de munca  in forma scrisa. Modelul documentului este prevazut de legislatie, insa angajatorii il mai pot adapta si in functie de situatia lor particulara.

Pe langa obligatia de a incheia in forma scrisa contractul de munca, angajatorul trebuie sa inregistreze, cu minim o zi lucratoare anterior inceperii activitatii noului salariat, contractul in registrul general de evidenta al salariatilor, care se transmite la inspectoratul teritorial de munca.

De asemenea, angajatorul este obligat sa inmaneze un exemplar al acestui document salariatului respectiv.

In plus, la data incheierii/modificarii contractului individual de munca, angajatorul este obligat sa-l informeze pe salariat cu privire la „criteriile de evaluare a activitatii" sale. Astfel, criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului vor fi incluse in CIM, intr-o noua sectiune.

Elemente obligatorii in CIM

Contractul individual de munca se incheie, conform Codului Muncii, in baza consimtamantului partilor, in limba romana, forma scrisa fiind obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. Tot Codul muncii prevede ca obligatia de incheiere a contractului individual de munca revine angajatorului.

Inainte de inceperea activitatii, potentialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al CIM, pentru a fi informat asupra urmatoarele elemente, care se vor regasi obligatoriu si in continutul contractului ce va fi semnat:

 • identitatea partilor; 
 • locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 • sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 •  functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 •  criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 •  riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 •  in cazul unui contract de munca pe durata determinate sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 • durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 • conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante ?i durata acestuia;
 • salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normala a muncii, exprimata in ore/zi ?i ore/saptamana;
 • indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 • durata perioadei de proba.

Insa, se prevede ca obligatia de informare se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii CIM sau, dupa caz, a actului aditional.

Codul Muncii prevede ca angajatorul poate fi sanctionat cu o amenda cuprinsa intre 2.000 si 5.000 de lei pentru stipularea in CIM a unor clause contrare dispozitiilor legale. In acelasi timp, nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara se pedepseste cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei.

CIM-ul in cazul persoanelor care lucreaza in strainatate

Pe langa aceste informatii, salariatii care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate trebuie sa fie informati, in timp util, cu privire la urmatoarele aspecte:

 • durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
 • moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
 • prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
 • conditiile de clima;
 • reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
 • obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
 • conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

Toate aceste informatii trebuie sa se regaseasca si in continutul CIM. Daca angajatorul nu isi executa aceasta obligatie, salariatul are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.

Modificarea elementelor din CIM

Conform Codului Muncii, doar anumite elemente din CIM pot fi modificate si anume:

 • durata contractului;
 • locul muncii;
 • felul muncii;
 • conditiile de munca;
 • salariul;
 • timpul de munca si timpul de odihna.

De altfel, orice modificare a unuia dintre elementele din CIM impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.