AEA

Domenii de activitate

Consultanta, asistenta si reprezentare juridicaMetode alternative de solutionare a litigiilorRegistrul National de Publicitate MobiliaraPolitica onorarii

Consultanta, asistenta si reprezentare juridica

DREPT COMERCIAL ŞI SOCIETAR:

 • consultanţă contracte comerciale ;
 • recuperări debite prin procedura somaţiei de plată, ordonanţe de plată, măsuri asiguratorii, executare silită, faliment;
 • asistenţă juridică în litigii privind excludere/retragerea asociaţilor din societăţile comerciale de persoane, dizolvarea judiciară a companiilor; 
 • înfiinţarea, divizarea, fuziunea, dizolvarea/lichidarea societăţilor comerciale; 
 • înregistrare menţiuni în Registrul Comerţului ;

DREPT CIVIL ŞI PROCESUAL CIVIL

 • consultanţă şi redactare acte ;
 • anulări de acte şi contracte ; 
 • succesiuni şi partaje ; 
 • ieşire din indiviziune ; 
 • executări silite ; 
 • evacuări ;

DREPT PENAL ŞI PROCESUAL PENAL

 • reprezentare şi asistare în faza de urmărire penală şi instanţe de judecată ;
 • redactări de cereri şi plângeri penale ;

DREPT MARITIM ŞI FLUVIAL

 • contracte de transport maritim;
 • construcţii & reparaţii nave:  asistenţă şi consultanţă privind redactarea contractelor de construcţii şi reparaţii nave şi în litigiile ce derivă din acestea;
 • litigii în faţa instanţelor de drept comun şi instanţelor arbitrale, inclusiv în ceea ce priveşte sechestrul asupra navelor maritime şi retinerea la plecare.
 • asistenţă juridică la înregistrarea gajului maritim;
 • accidente maritime;
 • asistenţă juridică în domeniul relaţiilor de muncă la bordul navei;
 • privilegiile şi ipotecile maritime, dreptul de retenţie asupra navei şi/sau asupra mărfii etc.
 • proceduri privind arestul navei; prelungirea/incetarea reţinerii navei;
 • pretenţii maritime rezultate din executarea contractelor de navlosire
 • consultanţă generală cu privire la diverse aspecte ale dreptului maritim


DREPT CONTENCIOS, ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 • plângeri prealabile şi cereri de revocare ale actelor administraţiei publice locale sau centrale;
 • contestaţii împotriva actelor administrative ale organelor de control fiscal; 
 • asistare/reprezentare juridică în orice litigii de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi fiscal (anulări de acte administrative, suspendare executare act administrative, obligare emitere acte administrative, contestaţii la proceduri de achiziţie publică etc); 
 • consultanţă juridică acordată Autorităţilor Cotractante în vederea organizării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice; 
 • consultanţă şi asistenţă juridică privind participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, inclusiv întocmirea contractelor de subantrepriză de servicii legate de contractele de achiziţie publică; 
 • elaborarea de opinii legale documentate cu privire la orice aspecte privind dreptul contencios administrativ şi fiscal.

DREPTUL FAMILIEI

 • divorţ ;
 • anularea căsătoriei ; 
 • pensii de întreţinere ; 
 • custodie minor ; 
 • partaj bunuri comune ; 
 • tăgadă/stabilire paternitate ; 
 • pensie alimentară ; 
 • interdicţii judecătoreşti ;

DREPTUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

 • servicii de consultanţă, consiliere, asistenţă şi reprezentare în procese şi faze prelitigioase în domeniul achiziţiilor publice;

DREPTUL MUNCII

 • consultanţă raporturi de muncă;
 • litiigii raporturi de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit; 
 • contestaţii împotriva deciziei de concediere a salariatului;
 • contestaţii împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare;
 • litigii în legătură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă şi a clauzei de confidenţialitate.

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI PRIVAT

PROCEDURI DUE DILIGENCE

 • asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile de expropriere,
 • asistenţă juridică, redactare şi negocierea contractelor de închiriere şi leasing imobiliar, 
 • asistenţă juridică şi reprezentare în domeniul construcţiilor şi proiectelor imobiliare